Varhaiskasvatus

Perhepolku tarjoaa perheille tietoa ja vertaistukea osana 3-5-vuotiaiden lasten vanhempien vanhempainiltoja. Perhepolku-vanhempainillat voidaan toteuttaa päiväkodeissa monialaisena yhteistyönä.

Perhepolun tavoitteena on tukea perheitä ja vanhemmuutta ennaltaehkäisevästi tutkimus- ja asiantuntijatiedon sekä vertaistuen kautta. Perhepolku pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja sen tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja jaksamista tukemalla perheiden voimavaraisuutta, vanhempien itsemyötätuntoa, elämänhallinnan tunnetta sekä omannäköistä, yhdessä jaettua vanhemmuutta.

Perhepolku on tarkoitettu molemmille vanhemmille. Osana päiväkodin vanhempainiltoja vanhemmuuden ja perheen tuki tavoittaa kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheet. Perhepolku-ryhmiä voidaan ohjata sekä lähi- että etäryhminä.

Perhepolku voidaan toteuttaa neuvoloissa monialaisena yhteistyönä. Menetelmä perustuu dialogiseen ohjaukseen eli tasavertaiseen keskusteluun. Perhepolku-ryhmistä perheet voidaan tarvittaessa ohjata yksillöllisen jatkotukeen ryhmässä täytettävän tuen tarve -lomakkeen kautta.

Perhepolku 3-5v-ryhmän sisältö

Perhepolku-ryhmien tavoitteena on tarjota tietoa ja vertaistukea vanhemmille omaan jaksamiseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään. Se kokoaa yhteen lapsen ikävaiheeseen liittyvän tutkimus- ja asiantuntijatiedon ja kannustaa perheitä oman hyvinvointinsa pohdintaan sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ryhmän tavoitteena on myös vahvistaa perheiden tukiverkostoa.

Varhaiskasvatuspuolen Perhepolku 3-5v -malli sisältää kolme vanhempainiltamallia, jotka koostuvat  lapsen kyseistä ikävaihetta sekä vanhemmuutta käsittelevistä teemoista.

 1. Vanhempainilta: Leikki-ikäisen tunnetaidot & vanhempana jaksaminen
 2. Vanhempainilta: Haastavat tunteet & myötätuntoinen vanhemmuus
 3. Vanhempainilta: Arjen hallinta & riittävän hyvä vanhemmuus

  Varhaiskasvatuksen Perhepolkuun sisältyy myös yhdessä lapsen kanssa kierrettävä tehtäväpolku sekä omat osuudet lapsiryhmälle. Tehtäväpolun tavoitteena on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä perheyhteyden tukeminen. Lasten osuuksissa tavoitteena on lapsen itsemyötätunnon sekä tunnetaitojen vahvistaminen.

  Työkalu ohjaajalle

  Perhepolku-vanhempainillat voidaan toteuttaa päiväkodeissa monialaisena yhteistyönä. Varhaiskasvatuksen työntekijä voi ohjata ryhmiä yksin tai yhdessä monitoimijaisen ohjaajaparin kanssa, kuten neuvolan, järjestön tai seurakunnan työntekijän kanssa. Osana vanhempainiltaa Perhepolku ei lisää työntekijöiden työaikaa. Varhaiskasvatuksen Perhepolku voidaan toteuttaa vuosittain 3-5-vuotiaiden lapsiryhmän vanhemmille.

  Perhepolku-ryhmien ohjaaminen edellyttää ohjaajakoulutuksen käymistä. Perhepolkuun kuuluu sekä ohjaajan opas että perheille jaettava materiaali. Perhepolulla jokainen perhe saa tutkimus- ja asiantuntijatietoon pohjaavan materiaalin ja mahdollisuuden tukiverkoston rakentamisen lähialueen perheiden kanssa.

  Perhepolku-ohjaajakoulutuksia järjestetään ympäri Suomea sekä lähikoulutuksina että etäyhteydellä. Ennalta ehkäisevän vanhemmuuden ja perheiden tuesta kiinnostunut kunta voi tilata koulutuksen omaan kuntaansa. Lisää koulutuksista

  Kehitystyö

  Perhepolku on väitöskirjatutkija Tellervo Uljaan kehittämä ja LAPE-hankkeessa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2018) pilotoima vanhemmuuden ja perheen tuen menetelmä. Se suunniteltiin aluksi osaksi 6kk- ja 2v-ryhmäneuvolatoimintaa. Neuvolan Perhepolun pilotoinneista saadun myönteisen palautteen johdosta Perhepolusta kehitettiin varhaiskasvatukseen sopiva Perhepolku-malli, jota tarjotaan 3-5-vuotiaiden lasten vanhemmille vanhempainillan yhteydessä. Perhepolku® on rekisteröity tavaramerkki.

  Menetelmän kehittäjä ja kouluttaja, väitöskirjatutkija Tellervo Uljas​ tutkii väitöskirjassaan vanhemmuutta ja itsemyötätuntoa sekä vanhemmuusryhmissä tapahtuvaa vanhempien itsemyötätunnon kehitystä.

  Varhaiskasvatuspuolen Perhepolun kehitystyössä ovat olleet Uljaan ohella mukana:

  Maarit Lindman​, kasvatustieteiden maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityisasiantuntija, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Lohja

  Sari Saarinen​, varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkodin johtaja, Lohja

  Maria Saksa​, sosionomi-​varhaiskasvatuksen opettaja, ylempi ammattikorkeakoulututkinto-opiskelija, Lahden ammattikorkeakoulu

  Jenni Mäkäläinen, kasvatustieteiden maisteri, kouluttaja ja koulutussuunnittelija, Perhepolku

  Lasten osallisuus ja tarinat varhaiskasvatuksen Perhepolussa:

  Mia Heinonen​, varhaiskasvatuksen opettaja, Lohja, sosionomiopiskelija, DIAK, Helsinki

  Lisäksi Perhepolun varhaiskasvatuksen kehitystyön ohjausryhmässä ovat olleet mukana:

  Marjatta Kekkonen​, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  Kaisu Muuronen​, Perheet keskiöön! -hankepäällikkö, Uusimaa, Lastensuojelun keskusliitto

  Marie Rautava​, ohjelmajohtaja, Mannerheimin
  lastensuojeluliitto

  Minna Tuominen​, lapsi- ja perhetyön pappi,
  paripsykoterapeutti, Kirkkohallitus

  Myös Opetushallituksen opetusneuvokset ​Pia
  Kola-Torvinen
  ​ sekä ​Elisa Helin ​ovat osallistuneet
  Perhepolun varhaiskasvatuspuolen työskentelyyn.

  Pilotointi

  Varhaiskasvatuksen Perhepolkua pilotoitiin Lohjalla keväällä 2019 ja Porvoossa syksyllä 2019. Pilottiryhmiin osallistui yhteensä 56 vanhempaa. Pilotissa vanhemmat arvioivat menetelmän sisällöt tärkeiksi, vanhemmat suosittelivat ryhmiä toisille vanhemmille ja kokivat ryhmien tarjoaman keskustelun ja vertaistuen merkityksellisenä. Vanhemmat arvioivat myös Perhepolun yhteydessä yhdessä lapsen kanssa kierrettävän tehtäväpolun toimivaksi ja mielekkääksi.

  Perhepolun pilotoinnista Lohjalla on valmistunut Maria Saksan (2019) tekemä bikva-arvio, joka nostaa esiin perheiden emotionaalisen kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisen sekä palveluohjauksen kehittämisen tarpeet, joihin varhaiskasvatuksen Perhepolku-malli pyrkii juuri vastaamaan.

  Mia Heinosen (2019) opinnäytetyössä lapset osallistuivat varhaiskasvatuksen Perhepolun Lohjan pilotin tehtäväpolun suunnitteluun. Pilotissa lapset olivat vanhemman kanssa toteutettavasta tehtäväpolusta erityisen innostuneita ja kokivat tehtäväpolun tehtävät mielekkäinä. Lapsilta kerättiin pilotissa palaute emojien avulla.

  Perhepolku 3-5v-pilottiohjaajakoulutukset käynnistyivät syksyllä 2020. Pilottiohjaajakoulutukset jatkuvat edelleen keväällä 2021. Kunnat voivat halutessaan ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua ohjaajakoulutuksen pilotointiin. Pilottiohjaajakoulutusten palaute on ollut kiittävää. Varhaiskasvatuksen ja perhekeskusten työntekijät ovat kokeneet menetelmän toimivana ja tärkeänä ja sen on arvioitu sopivan osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

  Ennalta ehkäisevän vanhemmuuden ja perheiden monialaisesta tuesta osana varhaiskasvatusta kiinnostuneet kunnat voivat tilata koulutuksen omaan kuntaansa. Perhepolku 3-5v-ohjaajakoulutuksia järjestetään ympäri Suomea sekä lähikoulutuksina että etäyhteydellä. Lisää koulutuksista

  Perhepolun kehitystyön tarkoituksena on laajentua tulevaisuudessa neuvolan ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös koulun vanhempainiltoihin lapsen ja nuoren tärkeisiin kehitys- ja siirtymäkohtiin. Tavoitteena on, että perheiden ja vanhemmuuden tuki voisi kulkea kaikkien perheiden rinnalla lapsen kasvaessa neuvolasta kohti täysi-ikäisyyttä.