Dataskyddsinformation

På den här sidan beskrivs det hur dina personuppgifter behandlas samt grunderna för hur insamlade uppgifter eller sådana uppgifter som du själv har gett behandlas.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Perhepolku Oy
Tellervo Uljas
Doktorand, Jyväskylä universitet, Psykologiska institutet
Utvecklare och utbildare, Perhepolku®

Perhepolku® är ett registrerat varumärke. Varumärket ägs av Tellervo Uljas, som har utvecklat metoden.

 © Tellervo Uljas. Det är förbjudet att kopiera eller distribuera webbkursens material utan upphovsmannens tillstånd.

Kontaktuppgifter
E-post: tellervo.uljas@perhepolku.fi, tellervo.m.uljas@student.jyu.fi
Telefon: 045 201 5595

2. Vilka uppgifter samlas in?

På webbkursen Familjestigen insamlas sådana uppgifter som förutsätts för att webbkursen tekniskt kan genomföras, och uppgifter som används som stöd för att utveckla webbkursens innehåll. Dessutom samlas det in uppgifter om webbkursens ortspecifika användarmängder.

De insamlade uppgifterna används för att utvärdera webbkursens användning och nytta med tanke på utvecklingsarbetet av webbkursen Familjestigen och i meddelande och marknadsföring av Perhepolku Oy. Dessutom kan insamlade statistikuppgifter utnyttjas när man marknadsför och presenterar webbkursen Familjestigen.

De kommuner som erbjuder webbkursen Familjestigen får om de vill en rapport över hur många personer som har deltagit på kursen på kommunens område. De insamlade statistikerna rapporteras anonymt vidare.

På webbkursen Familjestigen samlas följande personuppgifter eller information in:

  • E-postadress
  • Ort
  • Webbkursens namn (Småbarnsfamilj 0-6v, Skolelevens familj 7-11v eller Tonårsfamilj 12-16v) 
  • Frivilliga svar på tre test
  • Frivillig respons för kursen och uppgifterna

3. Från vilka källor insamlas uppgifterna?

I de personuppgifter som behandlas finns uppgifter som den registrerade har gett i samband med att hen har loggat in på webbkursen.  Den registrerades beteende online följs dessutom upp och analyseras med hjälp av verktyget Google Analytics. Med det får man uppgifter om bl.a. mängden besökare på webbkursen och hur många som besökt webbsidorna.

4. Varför behandlas uppgifterna?

Personuppgifterna behandlas för följande syften:

  • För att erbjuda och upprätthålla tjänsten, att administrera och skicka webbkursens beställning
  • För att informera kunden och påminna hen om att slutföra de halvfärdiga delarna i webbkursen Familjestigen
  • För att utveckla innehållet i webbkursen Familjestigen och för att föra statistik över mängden besökare
  • För att samla in respons om webbkursen
  • För att samla in ett kundregister

5. Vilken är den juridiska grunden för behandlingen av personuppgifter?

De uppgifter och forskningsresultat som insamlas på webbkursen behandlas konfidentiellt på det sätt som EU:s dataskyddslagstiftning förutsätter. Uppgifter insamlas på basis av den registrerades samtycke. Den registrerade kan återta sitt samtycke när som helst.

6. Vem behandlar personuppgifter och vart överlåts de?

På webbkursen behandlas personuppgifter för de ändamål som nämnts ovan. Administratören för webbkursen Familjestigen kan outsourca behandlingen av personuppgifter till en tjänsteleverantör, som behandlar personuppgifterna enligt de rättsliga grunder som administratören har framfört.

Kunduppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska sfären (EES).

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få sina egna uppgifter avlägsnade. Uppgifter som den registrerade själv har meddelat, kan avlägsnas om den registrerade ber om det.

Den registrerade har rätt att återta sitt samtycke när som helst, då ett samtycke av den registrerade ligger som grund för behandlingen. Den registrerade kan återta sitt samtycke genom att kontakta den personuppgiftsansvariga (se 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter).

Den registrerade har rätt att klaga till övervakningsmyndighet om hen anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot den gällande dataskyddsförordningen.

9. Hur skyddas personuppgifterna?

För de personer som ansvarar för webbkursen Familjestigen är framför allt datasekretess och dataskydd viktigt. All behandling av uppgifter görs enligt den bästa praxis.

Webbkursens server och underhåll skaffas från en inhemsk partner, som svarar för det kontinuerliga underhållet och det höga dataskyddet. Servrarna finns i Finland, i Helsingfors och Esbo. Datacentraler och utrymmen med servrar övervakas dygnet runt och vår partners dataskyddsteam skyddar servrarna från olika hot, inklusive hacker, botnät och phishingförsök.

Ansvar och villkor

Målet med webbkursen Familjestigen är att stärka självmedkänslan samt stöda en empatisk växelverkan i parförhållandet och familjen. Kursleverantören kan inte lova att de personer som går kursen genomgår de här ändringarna. De känslor, tankar och upplevelser som väcks hos personen som går kursen kan variera mycket och till och med vara helt avvikande från andra deltagares, beroende på personhistoria och livssituation.

Genom att godkänna de här villkoren förstår den registrerade de ovannämnda aspekterna och är medveten om att hen bär ansvar över sitt eget välmående och de reaktioner som uppstår och de följder hen upplever under kursen.